Podmínky zpracování osobních údajů

Informace pro klienty / zákazníky

● Dodavatel jako správce osobních údajů informuje klienty / zákazníky o nakládání
s osobními údaji.
● Dodavatel zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu klient / zákazník předá a které
potřebuje ke splnění zákonných povinností vyplývajících z platných právních norem
týkajících se jeho podnikatelské činnosti.
● Dodavatel rovněž zpracovává ty osobní údaje, které mu klient / zákazník předá a které
jsou vzhledem k charakteru a povaze služby nezbytné pro zajištění záměru dodávané
služby / psychoterapeutická pomoc.
● Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními
předpisy.

● Osobní údaje klienta / zákazníka budou předány:
- externímu účetnímu poradci za účelem vystavení faktury za dodané zboží / služby,
zpracování účetnictví nebo daňové evidence, podání přiznání k dani z příjmů dodavatele,
podáním přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení.
Poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány v rámci prováděných kontrol
příslušnému správci daně, živnostenskému úřadu a dalším inspekčním orgánům.
- externímu asistentovi / psychoterapeutovi za účelem spolupráce při organizování akcí a
zajištění 100% odborného dohledu při praktických cvičeních na kurzech a kolektivních a
individuálních terapiích. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány v rámci
zajištění organizace kurzů příslušným provozovatelům prostor za účelem pronájmu.
- externímu správci webových stránek a aplikací, které jsou za účelem internetového
obchodování využívány v návaznosti na webové stránky www.branazdravi.cz a
www.skolazdravehozivota.cz
- externím provozovatelům a správcům aplikací Smartemailing a FAPI, které jsou k
obchodování aktuálně využívány
- v případě dopravy zboží budou dopravci předány ty osobní údaje zákazníka, které
dopravce potřebuje k dodání zboží.

● Osobní údaje klienta / zákazníka budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tak
aby byly ze strany dodavatele dodrženy veškeré platné právní normy týkající se jeho

podnikatelské činnosti. Po skončení povinné doby nutné k uchování osobních údajů
bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy
● Klient / zákazník má právo na přístup k osobním údajům, jejich doplnění a opravu.
Klient má právo na omezení zpracování osobních údajů. Zákazník má právo na výmaz
osobních údajů, a to na základě své žádosti, pokud jsou splněny zákonné podmínky.